Skip to content

Op alle scholen worden beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met lesgeven zoals het schoolplan, de groepsindeling en het vakantierooster, maar ook dingen als (tijdelijke) uitbreiding van de school als gevolg van ruimtegebrek in de groepen en lumpsum (de financiële begroting).

Op de CHS is Saskia Luijendijk belast met de dagelijkse leiding. Er is ook een (bovenschools) schoolbestuur, Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Het bestuur neemt die beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg en luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad van de CHS?
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten 7 leden, 4 personeelsleden en 3 ouders.

 Personeel:

 • Mw. Hoegee (leerkracht groep 4 en anti-pest en kanjercoördinator) (notulist MR)
 • Dhr. van der Plas (leerkracht groep 8 en secretaris MR)

Ouders:

 • Mw. Li
 • Mw. Oudenhuijsen
 • Mw. Willems

Waarover praat een medezeggenschapsraad?

In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Aan de andere kant kan de MR elk standpunt dat ze heeft, gevraagd of ongevraagd, kenbaar maken aan het bestuur.
De MR vergadert zo’n 6 tot 7 keer per schooljaar.

Blijft het bij praten alleen?

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dit betekent niet dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen dient te worden.
Het ligt anders voor besluiten waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

De wet medezeggenschap op scholen
Per 1 januari 2007 is de wet medezeggenschap op scholen, kortweg WMS, van kracht geworden. De WMS biedt meer mogelijkheden op het gebied van communicatie en overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden. De WMS is verplicht voor alle scholen in basis en voortgezet onderwijs.

Activiteitenplan MR

Als MR hebben we elk schooljaar een activiteitenplan. Het activiteitenplan vormt een handleiding voor mensen die willen weten welke taken en bevoegdheden de medezeggenschapsraad heeft. Tevens beschrijft het waar de MR zich in een schooljaar mee bezig zal houden. Met het activiteitenplan streven wij naar transparantie over het functioneren en handelen van de MR.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van Kind en Onderwijs Rotterdam. De GMR bestaat uit 16 leden (8 personeelsgeleding / 8 oudergeleding). De leden worden gekozen uit de scholen op de manier zoals gesteld in artikel 4 van het GMR-reglement. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheden ten aanzien van voorgenomen beleid van het Bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam. In het GMR reglement Kind en Onderwijs Rotterdam 2012 is geregeld over welke onderwerpen advies of instemming wordt gevraagd.

Vragen of opmerkingen

Omdat medezeggenschap voor veel mensen een abstract begrip zal zijn, hopen we dat het bovenstaande iets duidelijk maakt. Mede om ook een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school te krijgen en te houden.

De MR houdt een vinger aan de pols bij beslissingen die de school neemt op allerlei gebied, maar bemoeit zich niet met het lesgeven. Dat is de taak van de leerkrachten.

De oudergeleding van de MR bekijkt de zaken vanuit het standpunt van ouders (en van de school natuurlijk). Graag horen wij of er nog meer dingen bij ouders spelen die de MR aan kunnen gaan. Daarom is er altijd de mogelijkheid om een onderwerp in de vergadering in te brengen. U kunt dit (bij voorkeur) per e-mail kenbaar maken aan ons op onderstaand e-mailadres: mr-chs@cornelishaakschool.nl

Dit adres kunt u ook gebruiken voor het stellen van vragen of het verkrijgen van informatie.

Vergaderen

De MR-vergaderingen vinden altijd plaats op school.

De vergadata voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

 • 26 november 2023
 • 14 november 2023
 • 16 januari 2024
 • 5 maart 2024
 • 14 mei 2024
 • 25 juni 2024

Notulen schooljaar 2023-2024

Notulen MR 26 september 2023

Notulen MR 14 november 2023

Notulen schooljaar 2022-2023

Activiteitenplan MR CHS 2022-2023

Notulen MR 04 oktober 2022

Notulen MR 24 januari 2023

Notulen MR 21 maart 2023

Notulen MR 16 mei 2023

Notulen MR 20 juni 2023

Back To Top